Užsienio kvalifikacijų akademinis pripažinimas

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą.

SMK suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą LR ŠMSM ministro 2023 m. liepos 3 d. Nr. V-932 įsakymu.

Teisės aktai

Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimas vykdomas pagal stojančiųjų į SMK Aukštąją mokyklą išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-48 Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo ir jų pakeitimais.

Priėmimą į SMK reglamentuoja užsienio valstybių piliečių priėmimo į SMK Aukštąją mokyklą tvarka (patvirtinta SMK direktoriaus 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V(21)-0054). 

Užsienio akademinės kvalifikacijos dokumentai, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo reikalavimus, negarantuoja priėmimo į SMK. Yra taikomi specialūs reikalavimai užsienio kvalifikacijos turėtojui, norinčiam įstoti į konkrečią studijų programą. Konkretūs reikalavimai yra susiję su skirtingomis studijų programomis siekiant įvertinti stojančiojo specifinių dalykų žinias.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) atlieka išorinio proceso vadovo vaidmenį. Centras stebi SMK priimamus sprendimus dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas.

Akademinis pripažinimas vykdomas remiantis Lisabonos pripažinimo konvencija ir jos papildomais dokumentais. Papildomą informaciją galima rasti čia.

Tvarka ir reikalavimai dokumentams, įkainiai

Stojantysis (kandidatas) pateikia vieną prašymą studijuoti ir užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimui bei pripažinimui:

 • informacija kandidatams, stojantiems į studijų programas anglų kalba – čia.

Kartu su prašymu teikiami dokumentai:

 1. Užsienio kvalifikaciją liudijančio dokumento ar kitų jį atitinkančių dokumentų skenuota kopija (-os) (pirminiame etape gali būti teikiami laikini išsilavinimo dokumentai, jei dokumentų teikimo metu mokymo procesas nėra galutinai užbaigtas arba kvalifikaciją liudijantis dokumentas išduodamas ne iš karto po baigimo). Jei SMK neturi galimybės nagrinėti išsilavinimo dokumentų originalo kalba, turi būti pateikti išsilavinimo dokumentų bei jų priedų vertimai į lietuvių, anglų ar rusų kalbas;
 2. Užsienio kvalifikaciją liudijančio dokumento priedą (-us) ar kitų juos atitinkančių dokumentų (Akademinis pažymių įrašas, pažymių įrašai ar panašus dokumentas turi būti originalo kalba. Jame turi būti nurodyti visi dalykai, pažymiai ir įskaitos ir (arba) valandos. Iš kai kurių šalių reikalaujama, kad akademinis pažymių išrašas būtų siunčiamas tiesiai į mūsų kolegiją iš mokymo įstaigos. Prisijungimus iš elektroninių egzaminų sistemų galima pateikti pradiniame etape, jei dokumento pateikimo metu nėra išduotas užsienio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento priedas (priedai)) nustatyta tvarka patvirtinta (-os) kopija (-os);
 3. Vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijančio dokumento skenuotą kopiją, jeigu išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde;
 4. Kitus dokumentus (jei yra), reikalingus kvalifikacijai objektyviai įvertinti, patvirtinančius kitą stojančiojo įgytą išsilavinimą, paaiškinančius įgytas kvalifikacijas ar pateiktus išsilavinimo dokumentus;
 5. Priklausomai nuo pageidaujamos (-ų) studijuoti programos (-ų) gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus (pvz., darbų portfolio stojantiems į menų krypties programas), tačiau jie nėra tiesiogiai susiję su kvalifikacijos vertinimu ir pripažinimu;
 6. Visos skenuotės turi būti padarytos nuo originalių dokumentų (t. y. NE kopijų), būti spalvotos, aiškios ir įskaitomos. Šių reikalavimų neatitinkančios skenuotės bus nepriimamos ir nevertinamos.

Visi dokumentai, išduoti ne anglų, rusų ar lietuvių kalbomis, turi būti papildyti oficialiu vertimu. Anglų, rusų arba lietuvių kalba išduotiems dokumentams vertimas nereikalingas.

Pastaba – jei įtariama, kad pateikti dokumentai yra apgaulingi, paraiška nebus nagrinėjama. SMK pasilieka teisę prašyti pateikti originalius dokumentus paštu, jei kyla klausimų dėl pateiktų dokumentų skenuočių. Pateikdamas paraišką stojantysis patvirtina, kad pateikti dokumentai yra tikslūs, teisingi ir išsamūs ir sutinka, kad SMK gali patikrinti pateiktų dokumentų autentiškumą ir tikslumą, kreipdamasi į dokumentus išduodančią instituciją ir (arba) nacionalinį ENIC/NARIC (SKVC) centrą.

Įkainiai

Akademinio pripažinimo procedūra yra nemokama, t.y. prašymas ir dokumentai kvalifikacijos pripažinimui priimami nemokamai. Išlaidas, susijusias su dokumentų pateikimu, apmoka pats prašymo teikėjas.

 

Specialieji reikalavimai šalims

Dokumentų pateikimo reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Su šiais reikalavimais galima susipažinti čia.

Žemiau nurodytos kvalifikacijos pripažįstamos automatiškai, be jokių papildomų procedūrų:

 • Europos bakalaureato diplomas (European Baccalaureate Diploma)
 • Estijos ir Latvijos kvalifikacijos, susijusios su aukštuoju mokslu, suteikiamos nuo 2019 m

Daugiau informacijos apie automatinį atpažinimą rasite čia.

Informacija karo pabėgėliams iš Ukrainos – žiūrėti čia.

Kriterijai ir sprendimai

Kriterijai

Užsienyje įgytos kvalifikacijos akademinė vertė vertinama lyginant užsienio kvalifikaciją su Lietuvoje suteikiama panašaus lygio kvalifikacija pagal šiuos kriterijus:

 • kokybė, kuri reiškia:

       - ar institucijos ir (arba) programos kokybė buvo tinkamai užtikrinta jūsų studijų metu (pavyzdžiui, tinkamai akredituota ir (arba) pripažinta nacionalinių valdžios institucijų)

       - ar jūsų pažymiai yra pakankami reikiamam tikslui pasiekti;
 • paskirtis, kuris apima baigtos programos tikslą ir tolesnes kvalifikacijos teikiamas profesines ir (ar) akademines teises (pvz. įgytas akademinis, bendrasis ir (arba) specializuotas išsilavinimas);
 • turinys, kuris apima reikalavimus baigtos programos struktūrai ir turiniui, pvz. praktikos laikotarpiai ir (arba) baigiamasis darbas ir pan.;
 • apimtis (trukmė), kuris apima formalią bei faktinę mokymosi apimtį ir trukmę; 
 • mokymosi rezultatai, kurie apima kvalifikacijos turėtojo numatytas įgyti žinias, supratimą bei gebėjimus (jei mokymosi rezultatai buvo apibrėžti).

Sprendimai

Akademinio pripažinimo sprendimai:

 1. pripažinti užsienio kvalifikaciją. Šiuo atveju stojančiajam nėra išduodamas patvirtinimas dėl akademinio pripažinimo ir toliau analizuojamas jo prašymas stoti į pasirinktą (-as) studijų programas; pripažinimo faktas įrašomas sprendime dėl priėmimo į studijas SMK;
 2. Pripažinti užsienio kvalifikaciją ir suteikti kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises stoti į tam tikros krypties (krypčių grupių) studijų programas. Stojantysis supažindinamas su sprendimu ir sprendimo priežastimis, pasiūlant, jei yra, jo kvalifikaciją atitinkančias studijų galimybes SMK;
 3. Pripažinti užsienio kvalifikaciją tik kartu su papildomais reikalavimais (egzaminas (-ai), papildomi kursai, studijos ir pan.), kuriuos kvalifikacijos turėtojas turės įvykdyti. Stojantysis supažindinamas su sprendimu ir sprendimo priežastimis, pasiūlant, jei yra, papildomų reikalavimų išpildymo galimybes SMK. Stojančiajam įvykdžius sprendime numatytus reikalavimus, toliau svarstomas jo prašymas stoti į SMK;
 4. Nepripažinti užsienio kvalifikacijos, paliekant galimybę užsienio švietimo programos dalį įskaityti kaip mokymosi (studijų) programos dalį. Stojantysis supažindinamas su neigiamu sprendimu ir sprendimo priežastimis. Tokiu atveju, stojimas į SMK nėra vykdomas.

Vertinimo laikotarpis

Pateikus paraišką, per 1 mėnesį atliekamas akademinio pripažinimo vertinimas. Jei pateikti visi reikalaujami dokumentai ir nereikia papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, sprendimas dėl akademinio pripažinimo priimamas per 1 mėnesį.

Jei stojantysis nepateikė visų reikalaujamų dokumentų arba iš karto nustatoma, kad reikės papildomų dokumentų, stojantysis informuojamas per priėmimo Sistemą ir el. paštu. Tokiu atveju prašymo svarstymas stabdomas, kol bus pateikti reikalingi dokumentai ir (arba) informacija.

Jeigu per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos nepateikiami reikalingi dokumentai ir/ar informacija, tokio prašymo svarstymas nutraukiamas. Stojantysis gali bet kada pakartotinai pateikti paraišką, tačiau jis turi iš naujo pateikti visus prašomus dokumentus.

Apeliacijų dėl akademinio pripažinimo teikimas ir nagrinėjimas

Skundžiamas gali būti tik sprendimas dėl pripažinimo.

Jei stojantysis netenkino bendrųjų ar specialiųjų reikalavimų dėl priėmimo į SMK studijų programas, šis sprendimas negali būti skundžiamas. Prieš teikiant paraišką į studijas, stojantiesiems rekomenduojama įsitikinti, kad jų dokumentai atitinka visus reikalavimus (konsultuojantis su tarptautinių studijų vadybininkais).

Apeliacijų dėl akademinio pripažinimo teikimas ir nagrinėjimas:

Stojantysis, nesutinkantis su SMK sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo pateikti apeliaciją. Apeliacija teikiama SKVC sudarytai Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai, veikiančiai pagal SKVC su Švietimo ir mokslo ministerija suderintus ir patvirtintus šios komisijos nuostatus, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui. SMK įsipareigoja pateikti visus turimus stojančiojo dokumentus apeliacinei komisijai.

Apeliacijos dėl akademinio pripažinimo teikiamos:

Studijų kokybės vertinimo centrui
El. paštas: recognition@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto st. 12, LT-01108, Vilnius, Lithuania

Kontaktai

Esant klausimams dėl akademinio pripažinimo prašome kreiptis į SMK Tarptautinių ryšių skyrių el. paštu admission@smk.lt, arba konsultuotis tiesiogiai su tarptautinių studijų vadybininkais:

Dariana Kizim

Tarptautinių studijų vadybininkė
dariana.kizim@smk.lt
+370 601 74901

Jurga Matulevičienė

Tarptautinių studijų vadybininkė
jurga.matuleviciene@smk.lt
+370 685 54597