2023-05-26

SMK pristato PRASMĖS ALCHEMIJĄ: sukursime prasmingo darbo formulę Jūsų organizacijai

Kas yra Prasmės alchemija?

Prasmės alchemija - SMK Aukštosios mokyklos teikiamos specializuotos paslaugos verslui siekiant padėti organizacijoms kurti ir palaikyti prasmingą darbo aplinką, kuri skatintų darbuotojų motyvaciją, įsitraukimą ir produktyvumą. 

Kaip senovės alchemikai bandė paprastas žaliavas paversti auksu, taip ir mūsų komanda siekia transformuoti verslo organizacijas jų turimą išteklių potencialą paverčiant ypatingais resursais, panaudojant prasmę kaip tokių pokyčių katalizatorių ir veikliąją medžiagą. Prasmės suteikimas darbe gali paprastas, kasdienes užduotis paversti ypatingomis, o organizacijas, veikiančias vertybių pagrindu, - prasmingomis organizacijomis. Prasmė tampa aukščiausia verte ir siekiamybe, kurią turi įvertinti ir jos siekti visos šiuolaikinės organizacijos. 

 Atsisiųsti bukletą

Kam tai skirta ir naudinga?

Prasmės alchemija yra skirta įvairioms organizacijoms, kurios nori kurti, stiprinti ar plėtoti prasmingo darbo kultūrą. 

Prasmės alchemijos paslaugos yra skirtos organizacijoms, siekiančioms:

 • Tapti prasmingomis organizacijomis 
 • Didinti darbuotojų įsitraukimą ir motyvaciją
 • Skatinti darbuotojų gerovę bei  darbo ir gyvenimo pusiausvyrą
 • Plėtoti prasmingą lyderystę ir komunikaciją 
 • Sukurti ar stiprinti verslo filosofiją ir vertybes 
 • Užtikrinti organizacijos tvarumą ir socialinį poveikį
 • Siekti nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo 

Pasitelkus Prasmės alchemijos paslaugas,  sprendžiamos šios problemos:

 • Mažas darbuotojų įsitraukimas
 • Darbuotojų išsekimas ir stresas
 • Didelė darbuotojų kaita
 • Nepakankamas darbuotojų įgalinimas
 • Mažas įsipareigojimas organizacijai
 • Darbo monotonija, darbuotojų apatiškumas
 • Darbo-gyvenimo disbalansas
 • Mažas darbo našumas ir nepasitenkinimas darbu
 • Nepaveiki, nepakankamai efektyvi komunikacija
 • Neaiškios vertybės ir tikslai 
 • Tvarumo ir socialinio poveikio stoka
 • Nesutarimai ir konfliktai komandose 

Mūsų rekomendacijos ir paslaugos padeda organizacijoms spręsti šias problemas, taip pat kurti prasmingesnę darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinami, motyvuoti ir pasirengę prisidėti prie organizacijos ilgalaikės sėkmės.

 

Kokios naudos verta tikėtis?

Investuodamos į prasmingo darbo kultūros kūrimą ir stiprinimą, organizacijos gali tikėtis šių pagrindinių rezultatų:

 • Padidėjusio darbuotojų įsitraukimo
 • Mažesnio darbuotojų išsekimo 
 • Stipresnės lyderystės ir efektyvesnės komunikacijos
 • Aiškesnių vertybių ir tikslų
 • Pagerintų valdymo sprendimų
 • Įtraukesnės organizacijos kultūros
 • Geresnio organizacijos įvaizdžio visuomenėje
 • Didėjančio darbuotojų pasitenkinimo darbu
 • Aiškiai suvoktos darbo prasmės organizacijoje
 • Didesnio darbo efektyvumo
 • Integruotos organizacijos gerovės
 • Geresnio darbo-gyvenimo balanso

 

Principai, kuriais remiasi Prasmės alchemija:

 

Transformacija: Prasmės alchemija simbolizuoja organizacijos darbo kultūros pokyčius, kurie padeda darbuotojams rasti prasmę savo darbe, didina įsitraukimą ir motyvaciją.

 

Tobulėjimas: Prasmės kūrimas organizacijose apima nuolatinį mokymosi ir pažinimo siekimą individualiu ir kolektyviniu lygmeniu, kad būtų galima geriau suprasti, kaip kurti ir išlaikyti prasmingą darbo kultūrą.

 

Vertė: Prasmės alchemija atspindi proceso esmę, kurio metu darbas tampa vertingesnis tiek organizacijai, tiek darbuotojams, kadangi veikla tampa vis labiau orientuota į prasmę, vertybes ir socialinį poveikį.Prasmingo darbo koncepcija 

 

Tai veiklos filosofija ir principai, apimantys palankios darbui aplinkos vystymą, bendruomenės narių įsipareigojimą organizacijai, prasmingos lyderystės skatinimą, darbo-gyvenimo balanso užtikrinimą ir socialinio indėlio pripažinimą.

 

Darbas su įmonėmis vykdomas trimis etapais:

I etapas | Poreikių įvertinimas ir esamos situacijos diagnostika 

II etapas | Prasmingo darbo aplinkos tyrimas ir rezultatų pristatymas

III etapas | Prasmingo darbo modelio ir priemonių diegimas 

 

I etapas

Poreikio diagnostika

 

Struktūruotų pokalbių su organizacijos vadovais ir bendruomene metu nustatomas prasmingo darbo vystymo poreikis, leidžiantis vykdyti detalesnius tyrimus. Pokalbio metu išgryninama: įmonės esama situacija, galimybes ir misija, nustatomi ambicingiausi tikslai ir efektyvaus ir rezultatyvaus augimo krypčių vizijos, įvertinamos didesnio komandos įtraukimo į įmonės procesus galimybės, įvertinamas sąmoningos ir prasmingos kultūros diegimo  potencialas. 

 

Poreikio diagnostika vykdoma 3 etapais. Pirmasis – struktūruotas pokalbis su komandos vadovu/ais siekiant įvertinti dabartinę situaciją ir viziją. Antrasis – su komandos nariais, be vadovo/ų, siekiant išgryninti komandai kylančius iššūkius ir egzistuojančius poreikius. Trečias – susitikimas su komanda ir vadovu/ais kartu. Pastarojo tikslas - patikrinti bendrus prasmingo darbo modelio diegimo orientyrus, įvertinti galimybes bei atrasti erdvę ir stimulus pokyčiams. 

 

II etapas

Tyrimo atlikimas ir rezultatų pristatymas

 

Taikant diagnostinius kiekybinio pobūdžio validuotus klausimynus, nustatomos probleminės prasmingo darbo sritys, tyrimų rezultatai pristatomi organizacijos vadovams ir visai bendruomenei, teikiamos rekomendacijos dėl prasmingo darbo modelio diegimo ir vystymo organizacijoje.

 

Diagnostinio tyrimo pagrindas – analogų neturintis, unikalus, moksliškai patikrintas ir validuotas klausimynas, sudarytas iš 5 prasmingo darbo koncepciją sudarančių skalių: darbo aplinkos ir dizainp, įsipareigojimo organizacijai, prasmingos lyderystės, darbo ir gyvenimo balanso bei socialinio poveikio/indėlio.

Kiekviena skalė yra sudaryta iš patikimų ir kruopščiai patikrintų kriterijų, kurie atliepia tokias koncepcijas kaip lyderystė, savimonė ir sąmoningumas darbe, asmeninė ir profesinė parama, moralė, bendruomeniškumas, etiškumas, bendras įsipareigojimas darbui, teigiamas požiūris į asmenis ir situacijas, savęs realizavimas, savo darbo įvertinimas, ryšys su komanda, pasitenkinimo ir socialinio poveikio suvokimas.

Tyrimo rezultatai pagal pageidavimą gali būti pristatomi visai komandai arba komandos nariams individualiai, pateikiant detalią ir aiškią tyrimo duomenų analizę su interpretacijomis. 

 

III etapas

Prasmingo darbo modelio diegimas organizacijoje

Įkvėpkite savo komandai prasmės darbe jausmą!

 

 • Prasmingo darbo priemonių planavimas ir diegima

 

Prasmingo darbo priemonių planavimo ir diegimo paslaugos yra skirtos organizacijoms, norinčioms kurti prasmingą darbo kultūrą ir gerinti darbuotojų įsitraukimą, skatinti vertės bendrakūrą ir kolektyvinį prasmės suvokimą. Prasmingo darbo priemonių planavimas apima darbo aplinkos ir instrumentų dizainą, komunikacijos strategijų ir priemonių sukūrimą, socialinio poveikio bei atsakomybės planavimą. Šios paslaugos padeda organizacijoms integruoti prasmės darbe principus į jų kasdienę veiklą ir plėtoti sprendimus, kurie skatintų darbuotojų gerovę ir organizacijos brandą.

 

 • Prasmingo darbo sesijos 

 

Šios sesijos yra skirtos padėti organizacijoms kurti ir kontempliuoti organizacijos verslo filosofiją, kelti vertybėmis grįstus organizacijos plėtros tikslus, didinti prasmės darbe suvokimą ir skatinti prasmingą lyderystę. Prasmingo darbo sesijos - tai įkvepiantis, hibridinis mokymosi modelis, jungiantis specialią mokymosi temą, tikslingai parinktą vietą, sutelktą komandinį darbą ir poilsį. Tai integruotas darbo, mokymosi ir poilsio modelis, padedantis organizacijoms realioje aplinkoje išbandyti, kaip suderinti aukštų tikslų siekimą, komandos susitelkimą, mokymąsi ir darbą kartu. Dalyviai įtraukiami į struktūruotus, giluminio mokymosi užsiėmimus, kurie yra susiję su konkrečiais organizacijos tikslais. Tokios sesijos skatina bendros prasmės kūrimą ir didina dalyvių įsitraukimą, padeda suvokti organizacijos tikslus bei kolektyvinę darbo ir priklausymo organizacijai prasmę. 

 

Pagrindiniai šių sesijų tikslai ir nauda įmonėms:

 • Įtraukios darbo kultūros kūrimas: siekiame padėti organizacijoms sukurti darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaučiasi įsitraukę, motyvuoti ir supranta savo indėlį į bendrų tikslų siekimą.
 • Prasmingi organizacijos tikslai: dalyviai išmoksta, kaip formuoti ir komunikuoti prasmingus tikslus, kurie atitinka organizacijos vertybes, skatina darbuotojų įsitraukimą ir užtikrina ilgalaikę sėkmę.
 • Prasmės darbe suvokimo didinimas: sesijos skatina dalyvius atpažinti prasmę darbe ir padeda jiems suprasti, kaip jie gali prisidėti prie organizacijos vizijos ir tikslų įgyvendinimo.
 • Prasminga lyderystė: prasmingo darbo sesijos ugdo lyderius, kurie sugeba vadovauti pagal įprasmintas vertybes, skatinti darbuotojų augimą ir užtikrinti organizacijos sėkmę.

 

 • Konsultavimas ir koučingas 

 

Konsultavimo ir koučingo paslaugos yra skirtos vadovams, lyderiams ir komandos nariams, norintiems ugdyti prasmingą lyderystę, didinti darbuotojų įsitraukimą ir skatinti prasmingo darbo kultūrą. Šios paslaugos apima individualų ir grupinį koučingą bei konsultacijas, padedant suderinti asmeninius ir organizacijos tikslus, stiprinti vertybes ir plėtoti prasmingą lyderystę, kuri apima empatiją, atvirumą, autentiškumą ir orientaciją į prasmę bei vertybes. 

 1. Konsultavimas: konsultacijos gali būti pritaikytos pagal organizacijos specifiką ir poreikius siekiant geriausių rezultatų.
 2. Individualus koučingas: dirbama tiesiogiai su vadovais, lyderiais ir komandos nariais siekiant padėti jiems išnaudoti savo potencialą, stiprinti prasmingą lyderystę ir siekti asmeninių bei organizacijos tikslų.
 3. Grupinis koučingas: grupinės sesijos skatina dalyvius dalintis patirtimis, mokytis vieniems iš kitų ir kartu kurti prasmingą lyderystės praktiką.

 

 • Kompetencijų ugdymas

Pagal įmonėje atlikto prasmingo darbo tyrimo rezultatus, siūlome parengti specializuotas kompetencijų ugdymo programas, kurios pritaikomos įvairiems organizacijos lygiams - nuo vadovų ir lyderių iki atskirų skyrių ir darbuotojų. Mokymai yra praktiniai ir orientuoti į rezultatus, siekiant suteikti dalyviams konkrečius įgūdžius ir žinias, kurias jie galės pritaikyti savo kasdieniame darbe, skatinant prasmingo darbo kultūros plėtrą ir organizacijos sėkmę. 

Mokymų temos atitinka prasmingo darbo tyrimo metu tyrinėjamas sritis, siekiant  spręsti identifikuotas problemas ir stiprinti prasmingo darbo aspektus.

Darbo aplinka ir dizainas:

 • Ergonomija ir sveika darbo aplinka
 • Biuro dizaino optimizavimas darbuotojų našumui ir komfortui
 •  Atviras ir įtraukiantis darbo aplinkos kūrimas
 • Holizmas darbo aplinkoje.
 • Hibridinės darbo aplinkos kūrimas ir palaikymas

Įsipareigojimas organizacijai: 

 • Bendroji vizija ir misija: supratimas ir įsitraukimas
 • Įvairių kartų darbuotojų motyvacija ir įsipareigojimas
 • Darbuotojų pasitenkinimo tyrimai ir tobulinimo planai
 • Organizacinės kultūros stiprinimas ir plėtojimas
 • Karjeros planavimas ir vystymasis organizacijoje

Prasminga lyderystė:

 • Lanksčios ir autentiškos lyderystės įgūdžiai
 • Komandinis darbas ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas
 • Emocinio intelekto ir empatijos ugdymas
 • Lyderių vaidmuo prasmingo darbo kūrimo procese

Darbo ir gyvenimo balansas:

 • Laiko valdymo strategijos ir technikos
 • Streso valdymas ir atsparumo didinimas
 • Darbo ir asmeninio gyvenimo prioritetų nustatymas
 • Psichologinės gerovės skatinimas darbo vietoje
 • Darbuotojų sveikatos ir gerovės programų diegimas

Socialinis indėlis/poveikis:

 • Socialinės atsakomybės supratimas ir praktika
 • Bendruomeniškumo stiprinimas organizacijoje
 • Etikos ir tvarumo principai verslo strategijoje
 • Vertę kuriančių partnerysčių vystymas 

 

 • Prasmingo darbo pokyčių monitoringas 

Ši paslauga skirta organizacijoms, kuriose jau atliktas prasmingo darbo tyrimas ir nustatyti pradiniai rodikliai. Remdamiesi moksline praktika, toliau padedame organizacijoms sukurti ir įgyvendinti monitoringo planą, teikiame ataskaitas apie pažangą, analizuojame rezultatus ir siūlome patobulinimus, siekiant nuolat tobulinti prasmingo darbo kultūrą.

 • Paskesni tyrimai

Suteikiame nuolatinę paramą ir konsultavimą organizacijoms paskesnių tyrimų procese, užtikrinant tinkamą duomenų rinkimą, analizę ir vertinimą prasmingo darbo kultūros tobulinimui. Konsultuojame organizacijas, kaip sukurti efektyvią duomenų rinkimo strategiją, siekiant rinkti reikiamus duomenis apie prasmingo darbo kultūros pokyčius ir poveikį. Padedame organizacijoms pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, atitinkančius jų poreikius ir tikslus, nuo kiekybinių apklausų iki kokybinių interviu ir stebėjimo. Teikiame profesionalią duomenų analizę ir vertinimą, siekiant atskleisti prasmingo darbo kultūros tendencijas, veiksmingumą ir poveikį darbuotojų įsitraukimui, motyvacijai ir gerovei. Parengiame išsamią ataskaitą apie tyrimo rezultatus, pateikiame išvadas ir rekomendacijas, kaip tobulinti prasmingo darbo kultūrą, remiantis gautais duomenimis.

 • Tobulinimo pasiūlymų teikimas

Suteikiame nuolatinę paramą ir konsultavimą organizacijoms prasmingo darbo pokyčių tobulinimo procese, užtikrinant efektyvų stebėjimą, vertinimą ir prasmingo darbo kultūros tobulinimą, remiantis gautais duomenimis ir naujausiomis mokslinėmis ir geriausios praktikos rekomendacijomis.

 

Kas mes esame?

 • 28 metų veiklos patirtis
 • 200+ įgyvendintų projektų
 • 100+ tarptautinių partnerių iš 25 šalių
 • 380+ tyrimų verslui
 • 840+ organizuotų mokymų verslui
 • 15 000+ mokymų dalyvių
 • 320+ S2B partnerystės renginių

 

Su mumis kurkite prasmę savo organizacijoje

 

Ekspertų komanda: 

 • Dokt. Gabija Skučaitė turi daugiau nei 25 metų patirtį verslo kūrime ir vystyme bei ilgametę karjerą švietimo srityje. Ji yra SMK Aukštosios mokyklos ir KSU universiteto kanclerė, Nevalstybinių švietimo įstaigų konfederacijos prezidentė, Inovacijų agentūros Patariamosios tarybos narė, keleto privataus kapitalo įmonių valdybos narė. Taip pat ji vadovauja „Synergetica” edukacinei grupei, kuriai priklauso švietimo įstaigų ir edukacinių startuolių tinklas. Gabija Skučaitė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studijuoja vadybos mokslų doktorantūroje. Taikydama semiotinę, filosofinę ir organizacijų mokslo sinergiją, ji tyrinėja naujus organizacijų valdymo ir prasmingo darbo modelius. Jos moksliniai tyrimai padeda geriau suprasti organizacijų veiklos ir žinių valdymo ypatumus, siekiant pagerinti organizacijų veiklą ir kurti prasmingą darbo aplinką.

 • Raimondas Paškevičius - režisierius, scenaristas, kūrybinių verslo sprendimų bei storytelling’o ekspertas ir konsultantas, SMK Aukštosios mokyklos dėstytojas.

 • Dr. Giedrė Vaičekauskienė - socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto ir SMK Aukštosios mokyklos dėstytoja, retorikos ekspertė, balso aktorė Lietuvos nacionaliniame radijuje (LRT). G.Vaičekauskienė turi žurnalistinės patirties televizijoje, veda mokymus, seminarus ir viešas paskaitas daugiau nei 20 metų Interesų sritys: politinė komunikacija, politinė retorika, reprezentacija medijose.

 • Dr. Aleksandra Batuchina - socialinių mokslų daktarė, lektorė, turinti 10 metų patirtį projektų valdymo ir administravimo srityje ir 14  metų dėstymo aukštosiose mokyklose patirtį. Pravedė daugiau nei 400 val. individualaus koučingo sesijų klientams ir 550 valandų mokymų streso valdymo, emocinio intelekto, lyderystės temomis.

 • Dr. Inga Iždonaitė-Medžiūnienė – socialinių mokslų daktarė, SMK Aukštosios mokyklos dėstytoja, lektorė, turinti daugiau nei 10 m. vadovavimo patirties ir daugiau nei 20 m. mokslinio darbo patirties tiriant žmogiškųjų išteklių valdymą, pasitenkinimą darbu, darbuotojų (savi)motyvaciją, gyvenimo kokybę, kompetencijų vystymą, veda mokymus, seminarus organizacijoms.


 Atsisiųsti bukletą

Susisiekite su mumis:


prasmesalchemija@smk.lt
+370 677 69204
+370 601 75080